ประกาศ


การเรียนการสอนระดับปฐมวัย

อนุบาล 1


หนูน้อย 1/1

หนูน้อย 1/2

หนูน้อย 1/3

หนูน้อย 1/4

อนุบาล 2


หนูน้อย 2/1

หนูน้อย 2/2

หนูน้อย 2/3

หนูน้อย 2/4

อนุบาล 3


หนูน้อย 3/1

หนูน้อย 3/2

หนูน้อย 3/3

หนูน้อย 3/4

หนูน้อย Make A Wit

หนูน้อย THAmBRIT

หนูน้อย เรียนจีน
 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยปฐมวัย

  หนูน้อย ยุวบัฑิต
  3 มี.ค., 2560

  หนูน้อย น้อมรำลึก
  20 ม.ค., 2560

  หนูน้อย วันเด็ก
  13 ม.ค., 2560

  หนูน้อย คริสต์มาส
  23 ธ.ค., 2559

  หนูน้อย อ.2 ทัศนศึกษา
  25 พ.ย., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย แม่พระ
  9 ก.ย., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย ฉลองศาสนนาม
  29 ก.ค., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย ประดิษฐ์
  23 มิ.ย., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย เฉลิมพระเกียรติ
  9 มิ.ย., 2559

 • ภาพกิจกรรมหนูน้อยปฐมวัย

  หนูน้อย ช่วยเหลือ
  11 ม.ค., 2560

  หนูน้อย วิชาการ
  28-29 ธ.ค., 2559

  หนูน้อย อ.1 ทัศนศึกษา
  18 พ.ย., 2559

  หนูน้อย อ.3 ทัศนศึกษา
  16 พ.ย., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย ไว้อาลัยถวาย
  25 ต.ค., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย วันแม่
  11 ส.ค., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย ภาษาไทย
  29 ก.ค., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย ไหว้ครู
  23 มิ.ย., 2559

  หนูน้อยปฐมวัย มิสซาเปิดเรียน
  27 พ.ค., 2559


ปฏิทินปฐมวัย

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

๑-๓๑

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

มืสซาพ่อหลวง

วันพ่อแห่งชาติ

๑๐

วันรัฐธรรมนูญ

๒๓

กิจกรรมวันคริสต์มาสหรรษา

๒๘-๒๙

กิจกรรมวันวิชาการ

๓๑

วันสิ้นปี

เดือน มกราคม ๒๕๖๐

วันปีใหม่

๒-๓

ชดเชยวันสิ้นปี/วันชดเชยวันขึ้นปีใหม่

๔-๓๐

กิจกรรม Project Approach

๘-๑๒

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

๑๓

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

๑๖

วันครู

๑๘,๒๐

สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ระดับประถม-มัธยม

๒๐

เสน่ห์วันวาน มารดานุสรณ์

*หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย


คุณครูขวัญหทัย หงษ์วิเศษ

ชุดเครื่องแบบนักเรียนชั้นอนุบาล