วิสัยทัศน์โรงเรียน

คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่ระเบียบวินัย ใส่ใจความพอเพียง เคียงคู่กิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในความเป็นคนดี พร้อมที่พัฒนาสู่สากล

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

"คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม"

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รัก เมตตา ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า = ความหวัง ความอ่อนหวาน สดชื่น เบิกบาน / ขาว = ความบริสุทธิ์ สดใส มั่นคง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกกล้วยไม้ - เป็นไม้ดอกที่ทนต่อทุกสภาวะ แต่แฝงด้วยความสวยงามนุ่มนวล เปรียบเช่นจิตใจของบุคลากรที่เปรียบด้วยความรัก ความเมตตา มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไทร - เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความมั่นคงและเป็นปึกแผ่น ดั่งร่มโพธิ์ ร่มไทร ผลของต้นไทรก็เป็นอาหารให้กับพวกนกกา เปรียบดังเช่นตัวครูที่คอยช่วยเหลือ แนะนำแนวทาง มีความเอื้ออาทรต่อนักเรียนทุกคน

มาร์ชมารดานุสรณ์

       แหล่งสถานศึกษามารดานุสรณ์ รุ่งเรืองขจร เราพร้อมด้วยเกียรติศักดิ์ศรี
 เราไม่ละทิ้ง ความประพฤติดี ความสามัคคีพวกเรามีน้ำใจ
   
       มารดานุสรณ์แดนดินถิ่นฟ้า ขาว สดใสสกาวนามนี้ระบือเกริกไกร
การเรียน การงาน เราเอาใจใส่ พวกเราภูมิใจ ในแดนดินถิ่นมารดา
   
       มารดา มารดา นุสรณ์ สอนสั่ง ปลูกฝัง แต่เยาว์วัย
ครูบา อาจารย์ เราเทิดทูนไว้ เทิดทูนให้เป็นศรีสง่าของชาวเรา
   
       มารดา มารดานุสรณ์ ดุจบิดร มารดา ของฟ้าขาว
 เจียระไนเหลี่ยมเพชรเกล็ดดาว ก่อนจะก้าวไปสร้างสรรค์สังคม

สถานที่ตั้งโรงเรียนมารดานุสรณ์

Location

Image

36 ซอยท่าเรือจ้าง2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์ 23000 ปัจจุบันประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง คือ
อาคารมารดานิรมล (ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น) อาคารมารดารับสาร
(ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น) อาคารมารดามารี (ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น) บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา