Image

ผลิตปัญญา

Make A Wit

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับหนูน้อยปฐมวัยให้ได้ทั้งเนื้อหา ศัพท์ ภาษาที่ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัทผลิตปัญญา Make A Wit ซึ่งกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน


Image

เสริมสร้างทักษะด้านดนตรี

Musical skills

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เสริมสร้างทักษาะทางด้านดนตรีให้กับหนูน้อยปฐมวัย โดยการฝึกเครื่องเป่าเมโลเดียน ได้เรียนรู้ถึงคีย์เพลง การจับจังหวะ และการใช้การควบคุมการกดนิ้วมือ ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับหนูน้อยอย่างสนุกสนาน


ภาพกิจกรรม 2560

Activity Pictures 2560

Image

หนูน้อย กีฬาสี 17

Image

หนูน้อย พระแม่มารีย์

Image

หนูน้อย นนทบุรี

ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ทั้งคณะครู นักเรียน ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนทั้งเสริมสร้างสิ่งต่างๆให้กับตัวเอง การพัฒนาทางด้านต่างๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ที่ได้จากการทำกิจกรรมของโรงเรียน