:: เว็บไซต์ระดับปฐมวัย ::

ปฏิทินโรงเรียน

  เดือน กันยายน ๒๕๕๙

  ๑-๘

  จัดนิทรรศกาลกิจกรรมวันเกิดแม่พระ

  ๑-๓๐

  กิจกรรมภาษพาสนุก ปฐมวัย

  ประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมยินดีคุณแม่

  กิจกรรมวันเกิดแม่พระ

  ค่าย คณิต - วิทย์

  ๑๙-๒๓

  สัปดาห์ห้องสมุด

  ๒๐,๒๗

  สอบ THAmBRIT

  ๒๒,๒๙

  สอบภาษาจีน

  ๓๐

  สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๙

  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

  ๓-๔

  สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๕๙

  ปิดภาคเรียนที่ ๑/๕๙

  ๑๙-๒๐

  คุณครูทุกท่านอบรมการทำวิจัยและโครงงาน

  ๒๓

  วันปิยมหาราช

  ๒๔

  ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๕๙

  ๒๕

  เปิดภาคเรียนที่ ๒/๕๙

  *หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง