:: เว็บไซต์ระดับปฐมวัย ::

ปฏิทินโรงเรียน

  เดือน มีนาคม ๒๕๕๘

  กิจกรรมยุวบัณฑิต อนุบาล ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ๓,๕-๖

  สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๒

  ๑๓

  - ประกาศผลสอบ/จำหน่ายหนังสือเรียน
  - รับสมัครนักเรียนภาคฤดูร้อน

  ๑๖

  เปิดเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปฐมวัย - มัธยมศึกษา

  ๒๓

  วันตราดรำลึก

  เดือน เมษายน ๒๕๕๘

  วันคล้ายวันพระราชสมภพ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี

  ๔-๕

  อบรมเศรษฐกิจพอเพียง(คณะครู)

  วันจักรี

  ประเมินความพร้อมภาคฤดูร้อน ปฐมวัย-มัธยมศึกษา

  ๑๐

  ประกาศผลสอบ/ปิดภาคเรียนฤดูร้อน

  ๑๓-๑๕

  วันสงกรานต์

  เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

  วันแรงงานแห่งชาติ

  วันฉัตรมงคล

  ๑๓

  ลงทะเบียนเรียนทุกระดับชั้น/ตรวจสอบชั้นเรียน/รับตารางเรียน

  ๑๔

  เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง