:: เว็บไซต์ระดับปฐมวัย ::

ปฏิทินโรงเรียน

  เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

  ๑-๓๑

  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

  มืสซาพ่อหลวง

  วันพ่อแห่งชาติ

  ๑๐

  วันรัฐธรรมนูญ

  ๒๓

  กิจกรรมวันคริสต์มาสหรรษา

  ๒๘-๒๙

  กิจกรรมวันวิชาการ

  ๓๑

  วันสิ้นปี

  เดือน มกราคม ๒๕๖๐

  วันปีใหม่

  ๒-๓

  ชดเชยวันสิ้นปี/วันชดเชยวันขึ้นปีใหม่

  ๔-๓๐

  กิจกรรม Project Approach

  ๘-๑๒

  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

  เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

  ๑๓

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  ๑๖

  วันครู

  ๑๘,๒๐

  สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ระดับประถม-มัธยม

  ๒๐

  เสน่ห์วันวาน มารดานุสรณ์

  *หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง